Το έργο

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά περισσότερο από 45 φορές τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους, όσο και για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το ερευνητικό έργο θα αναπτυχθεί ένα σύστημα Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων που θα εξασφαλίζει:

  • τη συνεχή παραγωγή της μέγιστης δυνατής ισχύος από το Φ/Β σύστημα,
  • τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων επιφανειών εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων και
  • τη μείωση στα κόστη εγκατάστασης και συντήρησης των Φ/Β συστημάτων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485).

Οι φορείς

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης