Πολυτεχνείο Κρήτης Τηλ.: 2821037233|efkout@electronics.tuc.gr

Ανάπτυξη Συστήματος

Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Το έργο

υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης

ΕΡΕΥΝΩ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Φορείς που συμμετέχουν

για την υλοποίηση του έργου

Home2021-03-27T20:03:41+00:00

Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

The Project

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Η έρευνα

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά περισσότερο από 45 φορές τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους…

Organizations

Οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου… Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Habitatio, Ecovar Power

The Project

The total installed capacity of photovoltaic systems worldwide has been increased over the last decade by more than 45 times both for environmental reasons and for ensuring energy efficiency and safety, and this trend is expected to continue in the coming years. In this research project, a system of Smart Photovoltaic Cells will be developed, that will ensure:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τα νέα και οι ανακοινώσεις της SmartPV για την υλοποίηση του έργου

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Co-financed by Greece and the European Union

Go to Top