Πολυτεχνείο Κρήτης Τηλ.: 2821037233|efkout@electronics.tuc.gr
Αρχική2023-03-09T08:14:33+00:00

Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Το έργο

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485).

Η έρευνα

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά περισσότερο από 45 φορές τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους…

Οι φορείς

Οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου… Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Habitatio, Ecovar Power

Το έργο

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά περισσότερο από 45 φορές τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους, όσο και για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το ερευνητικό έργο θα αναπτυχθεί ένα σύστημα Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων που θα εξασφαλίζει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τα νέα και οι ανακοινώσεις της SmartPV για την υλοποίηση του έργου

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Go to Top